Vấn Tình / 问情

Nhạc Hoa 4:7 Trần Diệc Minh (Chen Yi Ming), Thượng Thần (Shang Chen)

Lời bài hát Vấn Tình / 问情

[Thượng Thần:]
Guāngyīn zài chuān zhēn jiāng qíanchén xìu jìnle zhǎng wén
Qiān zhēn wàn xìan chuānsuō wúshēng yòu wú hén
Pò lòu de jìyì xiǎng wēncún yōng jǐn bēijù chúanwén
Shéi hù wǒ tiānzhēn

[Trần Diệc Minh:]
Bìngfēi shéi shǒukěn wǒmen cáinéng kòu qíanshì de mén
Zǎn gòu yīshùn wàngxiǎng yǒnghéng zài jīnshēng
Kě nǐ de yǎnshén duō mòshēng shuāng chún duō bīnglěng
Wǒ réng xiǎng chù pèng nǐ de yú wēn

[Thượng Thần:]
Dāng sīnìan yīcùn yīcùn zīshēng
Mò gùai chūnfēng yīzhèn yīzhèn zhuǎnshēn
Rú chūncǎo yīcùn yīcùn xīnshēng
Shì wǒ de qíng shēn yīzài děng

[Trần Diệc Minh:]
Dāng mìngyùn yījù yījù tànwèn
Qiēdùan yúanfèn zài yě wú láishēng
Dāng ài hèn rú cháo shēng duō cánrěn

[Hợp xướng:]
Zhè tiānxìa lái shí hōng hōng qù shíkōng kōng
Húishǒu gǎile mìanróng
Xún bùjìan qíanshì fēnfēn yú qíng shēn shēn shēn jǐ cùn
Ruò yào wèn shì wǒ yúdùn shì wǒ tiān zhēn
Shì wǒ bùxiǎng dǒng
Yúanfèn ruò tíngdùn lúnhúi hé yòng

[Thượng Thần:]
Bìngfēi shéi shǒukěn wǒmen cáinéng kòu qían shì de mén
Zǎn gòu yīshùn wàngxiǎng yǒnghéng zài jīnshēng

[Trần Diệc Minh:]
Kě nǐ de yǎnshén duō mòshēng shuāng chún duō bīnglěng
Wǒ réng xiǎng chù pèng nǐ de yú wēn

[Đối xướng:]
Dāng sīnìan yīcùn yīcùn zīshēng
Mò gùai chūnfēng yīzhèn yīzhèn zhuǎnshēn
Rú chūncǎo yīcùn yīcùn xīnshēng
Shì wǒ de qíng shēn yīzài děng
Dāng mìngyùn yījù yījù tànwèn
Qiēdùan yúan fèn zài yě wú láishēng
Dāng ài hèn rú cháo shēng duō cánrěn

[Hợp xướng:]
Zhè tiānxìa lái shí hōng hōng qù shíkōng kōng
Húishǒu gǎile mìanróng
Xún bùjìan qían shì fēnfēn yú qíng shēn shēn shēn jǐ cùn
Ruò yào wèn shì wǒ yúdùn shì wǒ tiān zhēn
Shì wǒ bùxiǎng dǒng
Yúan fèn ruò tíngdùn lúnhúi hé yòng

Thông tin bài hát

Vấn Tình / 问情

Vấn Tình / 问情

Nhạc Hoa Trần Diệc Minh (Chen Yi Ming), Thượng Thần (Shang Chen)

[Thượng Thần:]. Guāngyīn zài chuān zhēn jiāng qíanchén xìu jìnle zhǎng wén. Qiān zhēn wàn xìan chuānsuō wúshēng yòu wú hén. Pò lòu de jìyì xiǎng wēncún yōng jǐn bēijù chúanwén. Shéi hù wǒ tiānzhēn. [Trần Diệc Minh:]

Nhạc Hoa

Bên Trái Bên Phải / 左边右边 3:57

Bên Trái Bên Phải / 左边右边

Nhạc Hoa Mã Gia Kỳ (Ma Jia Qi), Trương Chân Nguyên (Zhang Zhen Yuan), Hạ Tuấn Lâm (He Jun Lin)

[Mã Gia Kỳ]. Měi yīcì qiānshǒu de shùnjiān. Zǒng huì yǒu wènhào chūxiàn. Bùzhī yòng shēnxīn de zuǒbiān yòubiān. Wò zhù nǐ nà fèn juànniàn. [Trương Chân Nguyên]

Stalker Kẻ Rình Rập / 窥探者Stalker 3:38

Stalker Kẻ Rình Rập / 窥探者Stalker

Nhạc Hoa Đinh Trình Hâm (Ding Cheng Xin), Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm (He Jun Lin)

[Đinh Trình Hâm]. Wéi xūn de yǎnjīng. Níngshì hēisè wūdǐng. Kuángrè de xùnxí. Yòu shì rúhé diāndǎo wǒ mèngjìng. Fàngxīn wǒ bù huì zhǎo nǐ

Du / 瑜 5:13

Du / 瑜

Nhạc Hoa Lưu Diệu Văn (Liu Yao Wen), Trương Chân Nguyên (Zhang Zhen Yuan), Nghiêm Hạo Tường (Yan Hao Xiang)

[Nghiêm Hạo Tường]. Ây yeah check check check. Ây yeah check check check. Level bùgòu dǎbài wǒ. Zhè tiáo lù yīzhí zài zǒu. I wanna be G

Cuối Cùng Tớ Cũng Đánh Mất Cậu / 我终于失去了你 6:0

Cuối Cùng Tớ Cũng Đánh Mất Cậu / 我终于失去了你

Nhạc Hoa Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (TNT)

[Mã Gia Kỳ]. Dāng suǒyǒu de rén líkāi wǒ de shíhòu. Nǐ quàn wǒ yào nàixīn děnghòu. Bìngqiě péi wǒ dùguò shēngmìng zhòng zuì zhǎng de hándōng rúcǐ de kuānróng. [Trương Chân Nguyên]. Dāng suǒyǒu de rén kào jǐn wǒ de shíhòu

Ta Vẫn Nhớ Ngày Hôm Ấy / 我还记得那天 (Thương Lan Quyết Ost) 3:41

Ta Vẫn Nhớ Ngày Hôm Ấy / 我还记得那天 (Thương Lan Quyết Ost)

Nhạc Hoa Thẩm Dĩ Thành (Chen Yi Cheng)

Zhè shì jiè zǒng huì yǒu rén huān xiào. 这 世 界 总 会 有 人 欢 笑. Yǒu rén kū hóng yǎn. 有 人 哭 红 眼. Zài lì jīng guò qiān shān wàn shuǐ de. 在 历 经 过 千 山 万 水 的

Bỉ Ngạn / 彼岸 (Thương Lan Quyết Ost) 2:58

Bỉ Ngạn / 彼岸 (Thương Lan Quyết Ost)

Nhạc Hoa Tỉnh Lung (Jing Long), Tỉnh Địch Nhi

Jiǎn yīzhènfēng dǒu luò zài shuǐ yuè zhōng. Shéi duǒcáng zài huíyì zhōng bù yuàn xiān zǒu. Jiǎn yīgè mèng chèn yèsè zhèng ménglóng. Zài tā sūxǐng zhīqián yǒushǐyǒuzhōng. Tā kànguò mànshānbiànyě nà fùgài yīqiè. Bèi duómù hóngsè rǎn zàng de xuě

Quyết Ái / 诀爱 (Thương Lan Quyết OST) 3:9

Quyết Ái / 诀爱 (Thương Lan Quyết OST)

Nhạc Hoa Chiêm Văn Đình (Faye Chan)

Děng tiānbēngdìliè de nà yī shùnjiān. Dài tāntā pòsùile zhēng kāi shuāngyǎn. Wú chù ānfàng línghún. Zhǐ néng jìangluò. Ruò línghún xiāng jié zài tiāndì zhī jiān. Kàn shānménghǎishì yǐn yī chǎng jīng jué

Mất Đi Ký Ức / 失忆 (Thương Lan Quyết Ost) 3:31

Mất Đi Ký Ức / 失忆 (Thương Lan Quyết Ost)

Nhạc Hoa Ngu Thư Hân (Esther Yu)

Yùjiàn nǐ shì wǒ zuì nánwàng de jìyì. Tòuguò nǐ yǎnjīng kànjiàn de shì wǒ zìjǐ. Yǐwéi shì zài mèng lǐ kě què wúfǎ sūxǐng. Ràng wǒ jiànjiàn de duì nǐ zháomí. Céng yǔ nǐ shēngsǐ xiāngyī. Yě céng yǔ shì jiè wèi dí

Dư Tình / 余情 (Thương Lan Quyết Ost) 5:13

Dư Tình / 余情 (Thương Lan Quyết Ost)

Nhạc Hoa 周深

Rén a yī yǎn yī yǔ yī qiè dōu suí fēng. Xiǎng wèn nǐ wèi hé hái zhè bān xīn tòng. Shuí jiāng yú shēng huàn zuò jīn yè chī qíng mèng. Zhī liú chū yù de dòng róng. Rén ā yī yǎn yī yǔ yī qiē dōu suí fēng. Xiǎng wèn nǐ wéi hé hái zhè bān xīn tòng

Tìm Nàng / 寻一个你 (Thương Lan Quyết Ost) 4:27

Tìm Nàng / 寻一个你 (Thương Lan Quyết Ost)

Nhạc Hoa Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning)

Chén mí zài nǐ qīng chè de yǎn jīng. Shì tú jīng zuì nán wàng de fēng jǐng. Wú rén kě bǐ nǐ nà xiē wǎng xī. Càn ruò fán xīng. Měi yī gè wèi nǐ zuò de jué dìng. Gù shì jǐ jīng zhǎn zhuǎn wèi luò bǐ

Dư Tình / 余情 (Thương Lan Quyết OST) 2:59

Dư Tình / 余情 (Thương Lan Quyết OST)

Nhạc Hoa Châu Thâm (Zhou Shen)

Rén a yī yǎn yī yǔ yī qiè dōu suí fēng. Xiǎng wèn nǐ wèi hé hái zhè bān xīn tòng. Shuí jiāng yú shēng huàn zuò jīn yè chī qíng mèng. Zhī liú chū yù de dòng róng. Rén ā yī yǎn yī yǔ yī qiē dōu suí fēng. Xiǎng wèn nǐ wéi hé hái zhè bān xīn tòng

Hiệp / 侠 3:35

Hiệp / 侠

Nhạc Hoa Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (TNT)

[Đinh Trình Hâm]. 英雄他 总藏在 竹林最深处. Yīngxióng tā zǒng cáng zài zhúlín zuìshēn chù. 少年他 反复在 抱着书诵读. Shàonián tā fǎnfù zài bàozhe shū sòngdú. [Tống Á Hiên]