Nhạc Thái

Lonely Mode / เหงาเป็น 3:23

Lonely Mode / เหงาเป็น

Nhạc Thái Joss Way-ar

Atja du wa se ple yeah. Mai tukjai krai go te yeah. Atja mong wa chan ha chan he. Keep playing everyday. Kong mai koey cing cang sak krang. Kong ja mong wa bpen rueang kam kam

One Hug / กอดที (2gether: The Movie OST) 4:13

One Hug / กอดที (2gether: The Movie OST)

Nhạc Thái Bright Vachirawit

Neuk mai ok, ta chiwit chan mai dai mi ter, bpan ni ja bpai yeun ngong ti dtrong nai. Neuk mai ok, ta mai mi ter sak kon, mai ru wa chan ja rak krai dai ngai. Jak wan nan ti dai je, bplian chiwit bpai mak ley. Yak tam cing cing ter tam dai ngai. Ter mai meuan krai kon eun. Dtae ter meuan lok tang bai

Mirror Mirror 3:52

Mirror Mirror

Nhạc Thái F.Hero, Milli, Chang Bin (Stray Kids)

Yah, okay. F-H-E-R-O. Where y'all, MILLI talk. Watch me, watch me, watch me, ha (Mmhmm, okay, grr). Watch me, watch me, watch me (Okay, okay). Okay post pai sap taek-taek pai

Our Love 3:46

Our Love

Nhạc Thái JaFirst, SmartJames

[First]. Chan mai khoey ti cha ru loey wa khwam rak cha khao ma meua rai. Dtae tha dai rak khrai sahk khon kho cha khwa man ao wai. [James]. Cha rian ru nai khwam rak yahng dtang chai lae cha mai nang phi dwang loey sahk khrang. Phro wa rak kheu khan dtong sia seula lae man tham hai ru chak khan hai

Không Phải Không Có Cảm Giác (Mai Chai Mai Roo Seuk) 3:50

Không Phải Không Có Cảm Giác (Mai Chai Mai Roo Seuk)

Nhạc Thái Tom Isara

Bpreuksa chan dai took reuang ley. Ja reuang arai keu dai ley. Chan koh kae piang mai chai reuang kong kao. Took krang ti lao hai chan fang. Bok dtam dtrong chan mai koey fang. Piang kae dai yin cheua kao keu jep cham

Candy Crush 3:39

Candy Crush

Nhạc Thái SBFIVE

Mong hen ter yoo mai glai. Pho rao keu SBFIVE. Rao rong pleng rao dten gan. Yeah boom boom boom. Gor mai kei roo wa ter bpen krai. Dtae roo suk dai bpai dtung hua jai

I Want To Tell Truth That I Love U (อยากพูดความจริงว่ารัก) 3:47

I Want To Tell Truth That I Love U (อยากพูดความจริงว่ารัก)

Nhạc Thái Bever Patsapon

Gep man ao wai nai jai ma nan, kam put wan wan ti yak bok ter. Meua teung wela dtae yang mai gla tam. Wela sop dta meuan ter ja ru. Dtae ying yu glai ying du meuan ter yang glai. Go ley mai naejai. Yak ja ru ter ja mi jai reu bplao

Góc (มุม ) 4:55

Góc (มุม )

Nhạc Thái War Wanarat, Tik Playground

Hak krai kon neung mi kam dtam. Sak wan khun yak ja pob krai. Kam dtop nai jai keu krai ti khun dtong gan. Ter keu kon ti dee prom. Krai krai dtang pa gan chop ter. Ter keu kam dtop ti tuk huajai fai fan

Laew Lao (แล้วหลาว) 3:20

Laew Lao (แล้วหลาว)

Nhạc Thái Wonderframe, YinWar

Dton nan na koey mi ter dtae dton ni leuk gan laew lao. Dton ni yang mai mi krai yu kon diao laew man go nao. Po yam ti ter nan ngao ter ma keun dee gap chan laew lao. Ter neuk ja bpai go bpai ting chan wai meuan ai bo laew lao. Rao bpen ai bo bpen ai bo ai bo ai bo. Go rao man ngo oi bpat tow ow no oh no

Ready For Love 3:42

Ready For Love

Nhạc Thái Tata Young

Verse 1. Out of luck with love, but still I played the game. Crossed the heart and hoped to God that it would change. So many times, afraid to give my heart away. That was before you came. Showed me another way

Phải Chăng Mình Yêu Chẳng Đúng Ngày (Thai Version) 4:47

Phải Chăng Mình Yêu Chẳng Đúng Ngày (Thai Version)

Nhạc Thái Đỗ Phú Quí

Bài hát: Phải Chăng Mình Yêu Chẳng Đúng Ngày (Thai Version) - Đỗ Phú Quí. (Ta có nhau để rồi mãi rời xa nhau). เรา มีกันและกัน แล้วจากกันไป. Rau mi canh lé canh, léo chạc canh pay. (Giữa con phố mưa mịt mờ, mình tôi ngẩn ngơ). ในเส้นทาง ฝนปรอยๆ ไว้เหงา- ลําพัง

Dtahm Hah Kon Dtahm Jai 4:15

Dtahm Hah Kon Dtahm Jai

Nhạc Thái Four Mod

Mai dtaung mah glai bpai dtae dtaung mai hern hahng. Tah chun ahng wahng yoo nai dtaung reep mah. Mee rai dtaung poot gun dtae dtaung fung chun mahk gwah. Kae nia ngai. Payayahm dtahm hah bahng kon dtahm hah kon dtahm jai. Soot tai gor pob tur

Rời Bỏ (Thailand Cover) 4:39

Rời Bỏ (Thailand Cover)

Nhạc Thái Đỗ Phú Quí

Bài hát: Rời Bỏ (Thailand Cover) - Đỗ Phú Quí. Hết hôm nay là anh đi khỏi nơi đây. Em sẽ không phải nhìn thấy anh nữa đâu. Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy. Là điều cuối cùng anh còn lưu lại cho đến khi. Mình có thể quên hết đi

Peuan Mai 4:25

Peuan Mai

Nhạc Thái Four Mod

Ruk rao dtaung job pror kao kao mah. Chun gor yaum leek tahng. Laeo tur yung deung chun hai ruam tahng. Kor hai bpen peuan kob gun bpai. Yahk hai job duay dee yahk hai jur gun eek chai mai. Ao si ao kao jai jep tao rai gor ja yaum

Ten Years Later ( 2gether: The Movie OST) 3:32

Ten Years Later ( 2gether: The Movie OST)

Nhạc Thái Win Metawin

Ja rak chan yang ni yang ni ta lot pai chai mai. Ik sip pi gor yang ja rak chai rue plao. Ter wa a na kot lok rao man ja pen yang rai. A rai ja plian plaeng kae nai. Chan wa a na kot lok rao kong plian pai mak mai. Tae mi sing nueng ka muean derm

Just One Word 6:37

Just One Word

Nhạc Thái Third Kamikaze

Bài hát: Just One Word - Third Kamikaze. เธอน่ารัก เกินกว่าใครจะห้ามใจ. Tur naruk gern gwah krai ja hahm jai. You’re too cute for anyone to stop themselves. เธอสดใส เกินกว่าใจจะควบคุม. Tur sot sai gern gwah jai ja kuap koom

I'm Glad 3:43

I'm Glad

Nhạc Thái Jannine Weigel

Bài hát: I'm Glad - Jannine Weigel. Each singer memory that we have been through. Each dream we shared. Each season passed

About Last Night (Make It Right OST) 3:52

About Last Night (Make It Right OST)

Nhạc Thái V.A

Bài hát: About Last Night (Make It Right OST) - V. A. คงหมดเวลาของเรา กลับคืนสู่ความว่างเปล่า. Kong mot welah kaung rao glup keun soo kwahm wahng bplao. Our time is up, we return to emptiness. เรื่องราวที่มีแค่เรา ที่รู้กันเท่านั้น

Sorn Klin Cover 3:29

Sorn Klin Cover

Nhạc Thái Ammy

Bài hát: Sorn Klin Cover - Ammy. Lom aun put choy mah num dtah gor lai rin. Leua piang glin hua jai kloong bpai gup kwahm n***. Ruk yung mai jahng bpai dtreung dtit chit duang jai. Yung haum runjuan chuan hai fun. Koey aep naep kiang gai ing aep mi roo klai

Kwarm Ngiab Dung Tee Soot 5:0

Kwarm Ngiab Dung Tee Soot

Nhạc Thái Getsunova

มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน. Mee kum bahng kum tee gep ngiap ngun. There are some things I’ve kept silent about. คอยเฝ้ารอวันที่ควรบอกคํานั้น. Koy fao ror wun tee kuan bauk kum nun. Waiting for the day that I should say them

I Have A New Boyfriend 5:44

I Have A New Boyfriend

Nhạc Thái Four Mod

Wai bpai tee chaup ao chun bpai tiap gup faen ***. Chaup chom kao wah dee yahng ngia. Eh nee plur reu tur jong jai chuay clear noy. Yur bpa wah kao yahng ngohn yahng ngee na chuk boy. Bauk hai wahn meuan kao bahng di. Hai naruk tao kao yung dee a diao dohn

L.O.V.E (Vườn Dâu Tình Yêu OST) 4:0

L.O.V.E (Vườn Dâu Tình Yêu OST)

Nhạc Thái Chompoo Araya

Bài hát: L. O. V. E - Chompoo Araya. *OH BABY L มองทางโน้นไม่มี. OH BABY L mỏng tang non mai mee

First Lady 3:58

First Lady

Nhạc Thái V.A

Khon tee saen dee khon tee na rak yang ter. Kong ja mee dtae khon bok ter mak mai. Dtae ter yim kae dai chai wela yoo glai glai. Krai ja mai dok lum rak ter. Ta ter mong ha jao nai fan. Khon tee prom mod loei yang nan

Một Nửa Định Mệnh / หัวใจครึ่งดวง (Thần Mai Mối OST) 4:8

Một Nửa Định Mệnh / หัวใจครึ่งดวง (Thần Mai Mối OST)

Nhạc Thái V.A

Bài hát: Một Nửa Định Mệnh / หัวใจครึ่งดวง (Thần Mai Mối OST) - V. A. Yoo tee nai bon fah nai num mai roo wah mun yoo hon dai. Where is it? In the sky? In the water? I don’t know where it is. Mee krai hen kwahm ruk bahn mai krai roo gor chuay bauk chun suk tee. Has anyone seen love? If anyone knows, please tell me

Meraih Bintang (Reach For The Stars) 3:47

Meraih Bintang (Reach For The Stars)

Nhạc Thái Jannine Weigel

Everything that I have dreamed of. All the gold that I have longed for. Every goal that I've inclined to. This is the moment of truth. So much more than just the glory. We are writing our own history

Away 4:24

Away

Nhạc Thái Jannine Weigel

Bài hát: Away - Jannine Weigel. Dai piang dtae yeun yoo glai glai. Dai piang dtae mung jahk nai ngao. Fao doo ruang rao poo kon lom rop dtua ter. Mai kuey mee chan yoo nai nun. Lae kong mai mee wan neun loey

Thanos 3:51

Thanos

Nhạc Thái Mew Suppasit

[Mew’s intro]. “T̄ĥā wạn nụng reā h̄āy pịxa ṭhex ca xyū̀ dị̂ chı̀ pa”. [Verse 1]. Took yaang tee mee chan hai ter pai mhod laew. Kwaam rak dee dee tee chan mai koei ja hai krai. Maa baok waa chan yaa sia way laa gub ter ja dai mhai

Kor (Only You) 3:42

Kor (Only You)

Nhạc Thái Win Metawin

Lohk bai neung mae mun ja hoht rai tao rai. Ja mai sot sai mee piang kwahm meut mua lae mon maung. Chun kon neung dtaung jur gup arai mahk mai. Tum hai sia jai dtae mai bpen rai suk nit loey. Mai koey ja roo seuk mai koey ja neuk glua sing raupd tua. Yahng rai gor yaum rup mun

Mai Tummadah (Uncommon) 3:58

Mai Tummadah (Uncommon)

Nhạc Thái Win Metawin

Kon tummadah tee mai tummadah. Koey dern dtahm hah gor mai jur suk rai. Kae kon kon neung tee mee pon tahng jai. Tee jur gor mai chai tee chai gor mai jur. Kon tummadah tee mai tummadah. Tee soot fah gor pah hai mah pob tur

Took Yahng (Everything) (Live) 2:50

Took Yahng (Everything) (Live)

Nhạc Thái Bright Vachirawit, Win Metawin

Ja tum took took yahng ja tum took took tahng. Mun tum hai chun nun roo dee wah ja bpen chen jai. Mae tur ja mee krai mai sumkun kae piang tur. Maung mah tee chun tao nun gor por jai yoo pai nai. Mae tur ja mee krai mai son jai mae kwahm. Bpen jing ja bpen chen rai mai roo kae mee tur yoo nai jai

Tah Tur Ruk Chun Jing (If You Truly Love Me ) 4:21

Tah Tur Ruk Chun Jing (If You Truly Love Me )

Nhạc Thái Win Metawin

Chan ru di wa tuk ti ti thoe mong ma ti chan. Thoe prom ja tham tuk thang ko peua hai rao yu duai kan. Sai ta lae mue kong thoe chang du on yon to chan. Tae chan mai yak hai thoe tong sia jai pro wa. Chan mai koei luem chan mai koei luem kao pai sak wan. Yang kit teung khao yang kit teung khao

Raeng Ngao OST - Part 3 4:36

Raeng Ngao OST - Part 3

Nhạc Thái V.A

Tee pahn mah chun mai nae jai wah tur kit yahng rai. Gup chun tee pen nai baep nun. Tur aht son jai dtae pahp kae kahng nauk gai. Chun aht doo klai gup krai tee tur mee jai. Pen kon tee tur fun. Dtae nai kwahm pen jing mun dtahng gup kwahm fun

Raeng Ngao OST - Part 2 4:11

Raeng Ngao OST - Part 2

Nhạc Thái V.A

Nai duang dtah kaung tur. Hen chun pen krai. Nai duang jai kaung tur. Hen ja mee dtae kao. Nai duang dtah kaung tur. Chun kong dai kae ngao

Raeng Ngao OST Part 1 4:39

Raeng Ngao OST Part 1

Nhạc Thái V.A

Sing tee hen lae kwahm jing tee jep. Aht mai mee tahng pob gun. Dtaung tum hai meuan mai care. Dtae luek leuk jai gor wun. Nee chun gumlung lauk krai. Hahk mai ruk num dtah kong mai lai

Kwahm Ruk Hah Yahk…Kon Ruk Hah Ngai 3:57

Kwahm Ruk Hah Yahk…Kon Ruk Hah Ngai

Nhạc Thái V.A

Net neuay leua gern tahng dern tee saen yao glai. Long toon rahng gai peua laek gup gahn konhah. Aum gaut saen dee kaung kon tee hen chun mee kah. Soot tai gor pob wah mun mai mee. Mai mee ruk jing bon dtiang tee ting dtua naun. Mee piang lakorn tee dtaun job keu proong nee

Blush 3:32

Blush

Nhạc Thái Zom Marie

Hush it. You’re saying all the words that I don’t wanna hear. My friends say you’re just playing and should disappear. But I don’t care. You know I crush it. I wear my lipstick just for coffee, cause you love it