Nhạc Hoa

Trò Chơi Khóc Lóc / 哭泣的游戏 5:4

Trò Chơi Khóc Lóc / 哭泣的游戏

Nhạc Hoa Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (TNT)

[Tống Á Hiên]. 脏书包 长大以后. Zàng shū bāo cháng dà yǐ hòu. 我一直背在身上. Wǒ yī zhí bèi zài shēn shàng. [Hạ Tuấn Lâm]

Vấn Tình / 问情 4:7

Vấn Tình / 问情

Nhạc Hoa Trần Diệc Minh (Chen Yi Ming), Thượng Thần (Shang Chen)

[Thượng Thần:]. Guāngyīn zài chuān zhēn jiāng qíanchén xìu jìnle zhǎng wén. Qiān zhēn wàn xìan chuānsuō wúshēng yòu wú hén. Pò lòu de jìyì xiǎng wēncún yōng jǐn bēijù chúanwén. Shéi hù wǒ tiānzhēn. [Trần Diệc Minh:]

Du / 瑜 5:13

Du / 瑜

Nhạc Hoa Lưu Diệu Văn (Liu Yao Wen), Trương Chân Nguyên (Zhang Zhen Yuan), Nghiêm Hạo Tường (Yan Hao Xiang)

[Nghiêm Hạo Tường]. Ây yeah check check check. Ây yeah check check check. Level bùgòu dǎbài wǒ. Zhè tiáo lù yīzhí zài zǒu. I wanna be G

Nợ Uyên Ương / 鸳鸯债 2:22

Nợ Uyên Ương / 鸳鸯债

Nhạc Hoa Thân Mặc Khanh, Vương Kiều Đồng

Rénjiān chīqíng kè pàn shéi lái xiāng hé. Xì lǐ xì wài dì jǐ zhé. Yī jiàn qīngxīnshì nǐ wǒ zhè bān rúhé néng shě. Fēihóng língluàn jiāo niáng jiūgé xīntóu zhǐ wèi nǐ wēn rè. Tiānzàodìshè zhōng bùguò shì shéi chóng dǎo shéi fùzhé

Trò Chơi Nước Mắt / 哭泣的游戏 5:4

Trò Chơi Nước Mắt / 哭泣的游戏

Nhạc Hoa Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (TNT)

[Tống Á Hiên]. 脏书包 长大以后. Zàng shū bāo cháng dà yǐ hòu. 我一直背在身上. Wǒ yī zhí bèi zài shēn shàng. [Hạ Tuấn Lâm]

Bên Trái Bên Phải / 左边右边 3:57

Bên Trái Bên Phải / 左边右边

Nhạc Hoa Mã Gia Kỳ (Ma Jia Qi), Trương Chân Nguyên (Zhang Zhen Yuan), Hạ Tuấn Lâm (He Jun Lin)

[Mã Gia Kỳ]. Měi yīcì qiānshǒu de shùnjiān. Zǒng huì yǒu wènhào chūxiàn. Bùzhī yòng shēnxīn de zuǒbiān yòubiān. Wò zhù nǐ nà fèn juànniàn. [Trương Chân Nguyên]

Dư Tình / 余情 (Thương Lan Quyết OST) 2:59

Dư Tình / 余情 (Thương Lan Quyết OST)

Nhạc Hoa Châu Thâm (Zhou Shen)

Rén a yī yǎn yī yǔ yī qiè dōu suí fēng. Xiǎng wèn nǐ wèi hé hái zhè bān xīn tòng. Shuí jiāng yú shēng huàn zuò jīn yè chī qíng mèng. Zhī liú chū yù de dòng róng. Rén ā yī yǎn yī yǔ yī qiē dōu suí fēng. Xiǎng wèn nǐ wéi hé hái zhè bān xīn tòng

Stalker Kẻ Rình Rập / 窥探者Stalker 3:38

Stalker Kẻ Rình Rập / 窥探者Stalker

Nhạc Hoa Đinh Trình Hâm (Ding Cheng Xin), Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm (He Jun Lin)

[Đinh Trình Hâm]. Wéi xūn de yǎnjīng. Níngshì hēisè wūdǐng. Kuángrè de xùnxí. Yòu shì rúhé diāndǎo wǒ mèngjìng. Fàngxīn wǒ bù huì zhǎo nǐ

Cuối Cùng Tớ Cũng Đánh Mất Cậu / 我终于失去了你 6:0

Cuối Cùng Tớ Cũng Đánh Mất Cậu / 我终于失去了你

Nhạc Hoa Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (TNT)

[Mã Gia Kỳ]. Dāng suǒyǒu de rén líkāi wǒ de shíhòu. Nǐ quàn wǒ yào nàixīn děnghòu. Bìngqiě péi wǒ dùguò shēngmìng zhòng zuì zhǎng de hándōng rúcǐ de kuānróng. [Trương Chân Nguyên]. Dāng suǒyǒu de rén kào jǐn wǒ de shíhòu

Hiệp / 侠 3:35

Hiệp / 侠

Nhạc Hoa Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (TNT)

[Đinh Trình Hâm]. 英雄他 总藏在 竹林最深处. Yīngxióng tā zǒng cáng zài zhúlín zuìshēn chù. 少年他 反复在 抱着书诵读. Shàonián tā fǎnfù zài bàozhe shū sòngdú. [Tống Á Hiên]

Dư Tình / 余情 (Thương Lan Quyết Ost) 5:13

Dư Tình / 余情 (Thương Lan Quyết Ost)

Nhạc Hoa 周深

Rén a yī yǎn yī yǔ yī qiè dōu suí fēng. Xiǎng wèn nǐ wèi hé hái zhè bān xīn tòng. Shuí jiāng yú shēng huàn zuò jīn yè chī qíng mèng. Zhī liú chū yù de dòng róng. Rén ā yī yǎn yī yǔ yī qiē dōu suí fēng. Xiǎng wèn nǐ wéi hé hái zhè bān xīn tòng

Bỉ Ngạn / 彼岸 (Thương Lan Quyết Ost) 2:58

Bỉ Ngạn / 彼岸 (Thương Lan Quyết Ost)

Nhạc Hoa Tỉnh Lung (Jing Long), Tỉnh Địch Nhi

Jiǎn yīzhènfēng dǒu luò zài shuǐ yuè zhōng. Shéi duǒcáng zài huíyì zhōng bù yuàn xiān zǒu. Jiǎn yīgè mèng chèn yèsè zhèng ménglóng. Zài tā sūxǐng zhīqián yǒushǐyǒuzhōng. Tā kànguò mànshānbiànyě nà fùgài yīqiè. Bèi duómù hóngsè rǎn zàng de xuě

Mất Đi Ký Ức / 失忆 (Thương Lan Quyết Ost) 3:31

Mất Đi Ký Ức / 失忆 (Thương Lan Quyết Ost)

Nhạc Hoa Ngu Thư Hân (Esther Yu)

Yùjiàn nǐ shì wǒ zuì nánwàng de jìyì. Tòuguò nǐ yǎnjīng kànjiàn de shì wǒ zìjǐ. Yǐwéi shì zài mèng lǐ kě què wúfǎ sūxǐng. Ràng wǒ jiànjiàn de duì nǐ zháomí. Céng yǔ nǐ shēngsǐ xiāngyī. Yě céng yǔ shì jiè wèi dí

Ta Vẫn Nhớ Ngày Hôm Ấy / 我还记得那天 (Thương Lan Quyết Ost) 3:41

Ta Vẫn Nhớ Ngày Hôm Ấy / 我还记得那天 (Thương Lan Quyết Ost)

Nhạc Hoa Thẩm Dĩ Thành (Chen Yi Cheng)

Zhè shì jiè zǒng huì yǒu rén huān xiào. 这 世 界 总 会 有 人 欢 笑. Yǒu rén kū hóng yǎn. 有 人 哭 红 眼. Zài lì jīng guò qiān shān wàn shuǐ de. 在 历 经 过 千 山 万 水 的

Tìm Nàng / 寻一个你 (Thương Lan Quyết Ost) 4:27

Tìm Nàng / 寻一个你 (Thương Lan Quyết Ost)

Nhạc Hoa Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning)

Chén mí zài nǐ qīng chè de yǎn jīng. Shì tú jīng zuì nán wàng de fēng jǐng. Wú rén kě bǐ nǐ nà xiē wǎng xī. Càn ruò fán xīng. Měi yī gè wèi nǐ zuò de jué dìng. Gù shì jǐ jīng zhǎn zhuǎn wèi luò bǐ

Quyết Ái / 诀爱 (Thương Lan Quyết OST) 3:9

Quyết Ái / 诀爱 (Thương Lan Quyết OST)

Nhạc Hoa Chiêm Văn Đình (Faye Chan)

Děng tiānbēngdìliè de nà yī shùnjiān. Dài tāntā pòsùile zhēng kāi shuāngyǎn. Wú chù ānfàng línghún. Zhǐ néng jìangluò. Ruò línghún xiāng jié zài tiāndì zhī jiān. Kàn shānménghǎishì yǐn yī chǎng jīng jué

Đi Tìm Anh 3:15

Đi Tìm Anh

Nhạc Hoa Vương Thiên Qua (Fenella Wang), Xuyên Thanh

记得 那时 下雪. Jide na shixia xue. 我们 一起 入眠. Women yiqi rumian. 你 说 要 熬过 这些 冬夜. Ni shuo yao aoguo zhexie dong ye

Nhận Thua / 认输 2:54

Nhận Thua / 认输

Nhạc Hoa L (Đào Tử), Hà Văn Vũ (He Wen Yu)

Zhè cì wǒ xuǎnzé rènshū tǐmiàn de tuìchū. Fàngshǒu chéngquán nǐ xiǎng yào de xìngfú. Yào zǒu de rén liú bù zhù bié zì qǔ qí rǔ. Shēnqíng zhōngjiù shì cuò fù. Kàn yānhuǒ rán jìn hòu qiāoqiāo luòle mù. Xiàng wǒmen yě zhǐ néng zǒu dào zhè yībù

Đạo Mộ Bút Ký · Mười Năm Nhâ间)n Gian (盗墓笔记·十年人 4:20

Đạo Mộ Bút Ký · Mười Năm Nhâ间)n Gian (盗墓笔记·十年人

Nhạc Hoa Cici

Guāng shì shéi rán zhú zhào liàng shíjiān shè xià de mí cáng. Guāng zhìhuàn míng'àn lìchǎng sìyì liútǎng. Kàn shéi zhànguò dì dìfāng qíjú yǐ bǎikǒngqiānchuāng. Kàn yǎnqián zuì zhēn jiǎ xiàng jiǎ yòu héfáng. Huáichuāizhe chìliè wán xīn zǒuxiàng zuì kuānróng xíngchǎng. Lièguò suìguò dōu kōngdòng de huíxiǎng

Đi Nửa Đời Này / 此去半生 3:11

Đi Nửa Đời Này / 此去半生

Nhạc Hoa Châu Lâm Phong, Tam Nam (San Nan)

Huā kāi yòu huā xiè huā màntiān. Shì nǐ hū yǐn yòu hū xiàn. Zhāo zhāo yòu mù mù zhāo mù jiān. Què nán gōulè nǐ de liǎn. Wǒ qīng tàn fúshēng tàn hóngyán. Lái lái qù qù duō shào nián

Em Muốn Quên Đi / 我想忘记 2:34

Em Muốn Quên Đi / 我想忘记

Nhạc Hoa Vương Hãn Thần (Wang Xin Chen), Tô Tinh Tiệp

Wǒ xiǎng wàngjì bǎ nǐ wàngjì wèishéme luòxià lèi dī. Nǐ de yú wēn nǐ de hūxī hái yīwēi zài wǒ huái lǐ. Wǒ huì wàngjì quánbù wàngjì wǒ zǒng yǐwéi wǒ kěyǐ. Kě wǒ ài de nǐ shǐzhōng wú rén dàitì. Wǒ xiǎng wàngjì bǎ nǐ wàngjì wèishéme luòxià lèi dī. Nǐ de yú wēn nǐ de hūxī hái yīwēi zài wǒ huái lǐ

Đồng Lâm Điểu / 同林鸟 (Ta Là Lưu Kim Phượng Ost) 3:1

Đồng Lâm Điểu / 同林鸟 (Ta Là Lưu Kim Phượng Ost)

Nhạc Hoa Lạt Mục Dương Tử (Jackie Li)

偌大的林子里面找啊找. Ruòdà de línzi lǐmiàn zhǎo a zhǎo. Tìm trong khu rừng rộng lớn. 找长厮守的吵吵闹闹. Zhǎo zhǎng sī shǒu de chāochao nào nào. Tìm sự ồn ào khi bên nhau dài lâu

Không Thể Đợi Hoa Nở / 等不来花开 2:32

Không Thể Đợi Hoa Nở / 等不来花开

Nhạc Hoa pro (Chinese)

爱就像风筝断线飘走的无奈. Ài jiù xiàng fēng zhēng duàn xiàn piāo zǒu de wú nài. 忘记爱的漂流瓶遗留在大海. Wàng jì ài de piāo liú píng yí liú zài dà hǎi. 我期待雨过之后有彩色的云彩. Wǒ qī dài yǔ guò zhī hòu yǒu cǎi sè de yún cǎi

Ngục Tù Tình Yêu / 以爱为囚 (Nữ Bản) 2:13

Ngục Tù Tình Yêu / 以爱为囚 (Nữ Bản)

Nhạc Hoa Vượng Tử Tiểu Q

Dài zǒu wǒ de xīn a. Bǎ tā cáng zài xing náng. Dài tā sìhǎi piāodàng. Qù xiàngwǎng de yuǎnfāng. Wǒ xiǎng wǒ zài bu yòng liúlàng. Yě bùyòng zài chěngqiáng

Một Giây Còn Dài Hơn Cả Cuộc Đời / 一秒比一生還長 2:42

Một Giây Còn Dài Hơn Cả Cuộc Đời / 一秒比一生還長

Nhạc Hoa Tô Tinh Tiệp

作詞:泓溪 作曲:鹿柯的寧叔. 編曲:劉博洋. 我再也 無法撤退 無法返航. 迷失在滿是你熱烈回憶的蠻荒. 對自己說多少謊 才看見那一點光. 釋懷總是最殘忍收場

Lãng Mạn Dưới Dải Ngân Hà / 银河下的浪漫 4:27

Lãng Mạn Dưới Dải Ngân Hà / 银河下的浪漫

Nhạc Hoa Diệp Quỳnh Lâm, H3R3

Tiāo yǔ hòu de chuāngwài. Yǒu cǎihóng de bàngwǎn. Méi jìhuà de làngmàn. Hé nǐ. Jiǎndān de táolí zhège xīngqiú. Zài huǒxīng xǔ xià de yuēdìng

Không Còn Cần Em Nữa / 不再需要你 3:0

Không Còn Cần Em Nữa / 不再需要你

Nhạc Hoa H3R3, Cao Húc (Gao Xu)

Wǒ bù zài xūyào. Nǐ tíxǐng wǒ xīnlǐ de cuìruò. Hé nà bèi chénfēng de míngzì. Xīnlǐ de cì. Dào cǐ wéizhǐ. Nǐ de huǎngyán zài wǒ xīnlǐ kuìlàn

Chiến Binh Cô Độc 4:13

Chiến Binh Cô Độc

Nhạc Hoa Trần Dịch Tấn (Eason Chan)

Dū shì yǒng gǎn dí. Nǐ é tóu dí shāng kǒu nǐ dí bù tóng nǐ fàn dí cuò. Dū bù bì yǐn cáng. Nǐ pò jiù dí wàn ǒu nǐ dí miàn jù nǐ dí zì wǒ. Tā mén shuō yào dài zhù guāng xún fú měi yī tóu guài shòu. Tā mén shuō yào féng hǎo nǐ dí shāng méi yǒu rén ài xiǎo chǒu

Mặt Trăng Rơi Xuống Biển Sâu / 月亮坠入深海 3:10

Mặt Trăng Rơi Xuống Biển Sâu / 月亮坠入深海

Nhạc Hoa YCCCC

Hǎishuǐ mànguòle yè de jìngmì. Piāoliú de xǔyuàn píng yí luò tiānjì. Cóngcǐ yínhé lǐ liúchuán de mìyǔ. Quán shì guānyú nǐ. Yíng huǒ shì chù dédào de liúxīng. Yōu'àn lǐ fúdòng shénmì de guāngyǐng

Ẩn Thế / 隐世 3:5

Ẩn Thế / 隐世

Nhạc Hoa Văn Nhân Thính Thư (Yi Xiao Jiang Hu)

一碗茶一壶粥一身褴褛走啊走. Yī wǎn chá yī hú zhōu yīshēn lánlǚ zǒu a zǒu. Một chén trà một bát cháo, một thân lam lũ đi a đi. 你说这凡人总是杞人忧天愁啊愁. Nǐ shuō zhè fánrén zǒng shì qǐrényōutiān chóu a chóu. Người nói phàm nhân luôn buồn lo vô cớ sầu a sầu

Chìm Sâu / 深陷 3:34

Chìm Sâu / 深陷

Nhạc Hoa Kim Ngư (Jin Yu)

一点一点从隐蔽的礁石中穿越. Yī diǎn yī diǎn cóng yǐn bì de jiāo shí zhōng chuān yuè. 一层一层落进预谋已久的深渊. Yī céng yī céng luò jìn yù móu yǐ jiǔ de shēn yuān. 一段一段被打磨成时间的碎片. Yī duàn yī duàn bèi dǎ mó chéng shí jiān de suì piàn

Kim Ngọc Lương Duyên / 金玉良缘 3:26

Kim Ngọc Lương Duyên / 金玉良缘

Nhạc Hoa Phó Tuyết

Jiùsuàn shì tiān dìng de liángyuán. Yě huì yǒu xīnkǔ. Duì hé cuò. Dōu bùbì tài zàihū. Wèi ài tuìràng bìng bùshì shū. Zhuājǐn nǐ de shǒu zǒuguò wǒ de zhāo zhāo mù mù

Đạp Gió 4:22

Đạp Gió

Nhạc Hoa V.A

Qiānfānguò jǐnle, wù yīrán nóng, diǎn yī zhǐ yíng huǒ, zhào liàng lǐn dōng. Shénme shì ài, shénme shì dǒng, chénmò de rén màn man xuéhuìle yǒng. Shéi zài hàipà de yèlǐ bèi lěng chuī tòng, jǐn wò tiānzhēn què kàn tā róng. Nǐ wéixiào shuōle yījù qǐng xiāngxìn mèng, quán shìjiè yòu zhǒng mǎn chun feng. Wǒ huì biān kūzhe yòu biān xiàozhe, qù yǒu nǐ dì dìfāng. Zhǐ wéi xīntiàozhe, liǎnhóngzhe, kàn nǐ de múyàng

Một Đường Nở Hoa 5:4

Một Đường Nở Hoa

Nhạc Hoa Châu Thâm (Zhou Shen), Trương Thiều Hàm (Angela Chang)

Hǎi shàng de wǎn xía xìang nían shào de hùa. Pù zài tiān kōng děng hǎi ōu xían zǒu tā. Yáo yuǎn de fān rèn fēng làng pāi dǎ. Wèi mèng zài tòng yě bù hùi hài pà. Yuǎn zǒu de fēng shā qù shéi de tiān yá. Chūn tiān kě céng zài nǎ lǐ jìan guò tā

Gả / 嫁 2:40

Gả / 嫁

Nhạc Hoa L (Đào Tử), Châu Lâm Phong, Tam Nam (San Nan)

Tā kàn tā. Pī shàngle hóngzhuāng rùle shéi dòngfáng. Xīnshì wú rén jiǎng. Shūbùzhī. Tā xiāngsī dùancháng lèi mǎnle liǎnpáng. Wú chù hùa qīlíang

Hồn Cờ Vây - Dịch Hồn / 弈魂 (Vương Giả Vinh Diệu Vương Giả Chi Ca) 4:6

Hồn Cờ Vây - Dịch Hồn / 弈魂 (Vương Giả Vinh Diệu Vương Giả Chi Ca)

Nhạc Hoa V.A

一蓑烟雨 世间事 南北东西. Yī suō yānyǔ shìjiān shì nánběi dōngxī. 隔绝之地 心所属 追之不及. Géjué zhī dì xīn suǒshǔ zhuī zhī bùjí. 云袖卷尽芳菲落. Yún xiù juǎn jǐn fāngfēi luò