Bên Trái Bên Phải / 左边右边

Nhạc Hoa 3:57 Mã Gia Kỳ (Ma Jia Qi), Trương Chân Nguyên (Zhang Zhen Yuan), Hạ Tuấn Lâm (He Jun Lin)

Lời bài hát Bên Trái Bên Phải / 左边右边

[Mã Gia Kỳ]
Měi yīcì qiānshǒu de shùnjiān
Zǒng huì yǒu wènhào chūxiàn
Bùzhī yòng shēnxīn de zuǒbiān yòubiān
Wò zhù nǐ nà fèn juànniàn

[Trương Chân Nguyên]
Zuǒbiān shì yángguāng de xiàoliǎn
Yòubiān shì cāngsāng yīpiàn
Bùguǎn nǐ yǒngbào de shì nǎ yībiān
Táo bùguò duì nǐ qīpiàn

[Mã Gia Kỳ]
Rúhé miàn duì nǐ de liǎn
Zuǒbiān yòubiān zhōngjiù nányǐ liǎng quán

[Hạ Tuấn Lâm]
Jiùsuàn liǎngbiān dōu xì shàng sīniàn
Háishì wúfǎ bǎ ài huà chéngle yuán

[Mã Gia Kỳ]
Wúfǎ miàn duì nǐ de liǎn
Wèihé ài bèi kōngjiān sī chéng liǎng piàn

[Trương Chân Nguyên]
Yīshēng tànxí liú xià de chéndiàn
Kāiqǐle chángyè mànmàn wúnài yījiù
Zhǐyǒu chánmián

[Hạ Tuấn Lâm]
Zuǒbiān shì yángguāng de xiàoliǎn
Yòubiān shì cāngsāng yīpiàn
Bùguǎn nǐ yǒngbào de shì nǎ yībiān
Táo bùguò duì nǐ qīpiàn

[Trương Chân Nguyên]
Rúhé miàn duì nǐ de liǎn
Zuǒbiān yòubiān zhōngjiù nányǐ liǎng quán

[Hạ Tuấn Lâm]
Jiùsuàn liǎngbiān dōu xì shàng sīniàn
Háishì wúfǎ bǎ ài huà chéngle yuán

[Trương Chân Nguyên]
Wúfǎ miàn duì nǐ de liǎn
Wèihé ài bèi kōngjiān sī chéng liǎng piàn

[Mã Gia Kỳ]
Yīshēng tànxí liú xià de chéndiàn
Kāiqǐle chángyè mànmàn wúnài yījiù
Zhǐyǒu chánmián

[Mã Gia Kỳ / Trương Chân Nguyên]
Bàozhe zuótiān wèn míngtiān
Zhèyàng de tòng jiùjìng hái yǒu duō yuǎn

[Mã Gia Kỳ / Hạ Tuấn Lâm]
Shéi de yǎnlèi sǎ xià de sīniàn
Yānmòle kàn bùjiàn de píngxíng xiàn

[Trương Chân Nguyên / Hạ Tuấn Lâm]
Wǒ bǎ zìjǐ gěi míngtiān
Bù zài ràng xīn páihuái zuǒyòu liǎngbiān

[Mã Gia Kỳ / Trương Chân Nguyên]
Měilì yǒngyuǎn bù xūyào huǎngyán
Děng míngtiān wǒ bǎ wánzhěng shuāngshǒu fènghuán
Zài xù qián yuán

[Mã Gia Kỳ]
Děng míngtiān wǒ bǎ wánzhěng shuāngshǒu fènghuán
Zài bǎshǒu qiān

Thông tin bài hát

Bên Trái Bên Phải / 左边右边

Bên Trái Bên Phải / 左边右边

Nhạc Hoa Mã Gia Kỳ (Ma Jia Qi), Trương Chân Nguyên (Zhang Zhen Yuan), Hạ Tuấn Lâm (He Jun Lin)

[Mã Gia Kỳ]. Měi yīcì qiānshǒu de shùnjiān. Zǒng huì yǒu wènhào chūxiàn. Bùzhī yòng shēnxīn de zuǒbiān yòubiān. Wò zhù nǐ nà fèn juànniàn. [Trương Chân Nguyên]

Nhạc Hoa

Cuối Cùng Tớ Cũng Đánh Mất Cậu / 我终于失去了你 6:0

Cuối Cùng Tớ Cũng Đánh Mất Cậu / 我终于失去了你

Nhạc Hoa Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (TNT)

[Mã Gia Kỳ]. Dāng suǒyǒu de rén líkāi wǒ de shíhòu. Nǐ quàn wǒ yào nàixīn děnghòu. Bìngqiě péi wǒ dùguò shēngmìng zhòng zuì zhǎng de hándōng rúcǐ de kuānróng. [Trương Chân Nguyên]. Dāng suǒyǒu de rén kào jǐn wǒ de shíhòu

Ta Vẫn Nhớ Ngày Hôm Ấy / 我还记得那天 (Thương Lan Quyết Ost) 3:41

Ta Vẫn Nhớ Ngày Hôm Ấy / 我还记得那天 (Thương Lan Quyết Ost)

Nhạc Hoa Thẩm Dĩ Thành (Chen Yi Cheng)

Zhè shì jiè zǒng huì yǒu rén huān xiào. 这 世 界 总 会 有 人 欢 笑. Yǒu rén kū hóng yǎn. 有 人 哭 红 眼. Zài lì jīng guò qiān shān wàn shuǐ de. 在 历 经 过 千 山 万 水 的

Bỉ Ngạn / 彼岸 (Thương Lan Quyết Ost) 2:58

Bỉ Ngạn / 彼岸 (Thương Lan Quyết Ost)

Nhạc Hoa Tỉnh Lung (Jing Long), Tỉnh Địch Nhi

Jiǎn yīzhènfēng dǒu luò zài shuǐ yuè zhōng. Shéi duǒcáng zài huíyì zhōng bù yuàn xiān zǒu. Jiǎn yīgè mèng chèn yèsè zhèng ménglóng. Zài tā sūxǐng zhīqián yǒushǐyǒuzhōng. Tā kànguò mànshānbiànyě nà fùgài yīqiè. Bèi duómù hóngsè rǎn zàng de xuě

Quyết Ái / 诀爱 (Thương Lan Quyết OST) 3:9

Quyết Ái / 诀爱 (Thương Lan Quyết OST)

Nhạc Hoa Chiêm Văn Đình (Faye Chan)

Děng tiānbēngdìliè de nà yī shùnjiān. Dài tāntā pòsùile zhēng kāi shuāngyǎn. Wú chù ānfàng línghún. Zhǐ néng jìangluò. Ruò línghún xiāng jié zài tiāndì zhī jiān. Kàn shānménghǎishì yǐn yī chǎng jīng jué

Mất Đi Ký Ức / 失忆 (Thương Lan Quyết Ost) 3:31

Mất Đi Ký Ức / 失忆 (Thương Lan Quyết Ost)

Nhạc Hoa Ngu Thư Hân (Esther Yu)

Yùjiàn nǐ shì wǒ zuì nánwàng de jìyì. Tòuguò nǐ yǎnjīng kànjiàn de shì wǒ zìjǐ. Yǐwéi shì zài mèng lǐ kě què wúfǎ sūxǐng. Ràng wǒ jiànjiàn de duì nǐ zháomí. Céng yǔ nǐ shēngsǐ xiāngyī. Yě céng yǔ shì jiè wèi dí

Dư Tình / 余情 (Thương Lan Quyết Ost) 5:13

Dư Tình / 余情 (Thương Lan Quyết Ost)

Nhạc Hoa 周深

Rén a yī yǎn yī yǔ yī qiè dōu suí fēng. Xiǎng wèn nǐ wèi hé hái zhè bān xīn tòng. Shuí jiāng yú shēng huàn zuò jīn yè chī qíng mèng. Zhī liú chū yù de dòng róng. Rén ā yī yǎn yī yǔ yī qiē dōu suí fēng. Xiǎng wèn nǐ wéi hé hái zhè bān xīn tòng

Tìm Nàng / 寻一个你 (Thương Lan Quyết Ost) 4:27

Tìm Nàng / 寻一个你 (Thương Lan Quyết Ost)

Nhạc Hoa Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning)

Chén mí zài nǐ qīng chè de yǎn jīng. Shì tú jīng zuì nán wàng de fēng jǐng. Wú rén kě bǐ nǐ nà xiē wǎng xī. Càn ruò fán xīng. Měi yī gè wèi nǐ zuò de jué dìng. Gù shì jǐ jīng zhǎn zhuǎn wèi luò bǐ

Dư Tình / 余情 (Thương Lan Quyết OST) 2:59

Dư Tình / 余情 (Thương Lan Quyết OST)

Nhạc Hoa Châu Thâm (Zhou Shen)

Rén a yī yǎn yī yǔ yī qiè dōu suí fēng. Xiǎng wèn nǐ wèi hé hái zhè bān xīn tòng. Shuí jiāng yú shēng huàn zuò jīn yè chī qíng mèng. Zhī liú chū yù de dòng róng. Rén ā yī yǎn yī yǔ yī qiē dōu suí fēng. Xiǎng wèn nǐ wéi hé hái zhè bān xīn tòng

Hiệp / 侠 3:35

Hiệp / 侠

Nhạc Hoa Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (TNT)

[Đinh Trình Hâm]. 英雄他 总藏在 竹林最深处. Yīngxióng tā zǒng cáng zài zhúlín zuìshēn chù. 少年他 反复在 抱着书诵读. Shàonián tā fǎnfù zài bàozhe shū sòngdú. [Tống Á Hiên]

Trò Chơi Nước Mắt / 哭泣的游戏 5:4

Trò Chơi Nước Mắt / 哭泣的游戏

Nhạc Hoa Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (TNT)

[Tống Á Hiên]. 脏书包 长大以后. Zàng shū bāo cháng dà yǐ hòu. 我一直背在身上. Wǒ yī zhí bèi zài shēn shàng. [Hạ Tuấn Lâm]

Trò Chơi Khóc Lóc / 哭泣的游戏 5:4

Trò Chơi Khóc Lóc / 哭泣的游戏

Nhạc Hoa Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (TNT)

[Tống Á Hiên]. 脏书包 长大以后. Zàng shū bāo cháng dà yǐ hòu. 我一直背在身上. Wǒ yī zhí bèi zài shēn shàng. [Hạ Tuấn Lâm]

Vấn Tình / 问情 4:7

Vấn Tình / 问情

Nhạc Hoa Trần Diệc Minh (Chen Yi Ming), Thượng Thần (Shang Chen)

[Thượng Thần:]. Guāngyīn zài chuān zhēn jiāng qíanchén xìu jìnle zhǎng wén. Qiān zhēn wàn xìan chuānsuō wúshēng yòu wú hén. Pò lòu de jìyì xiǎng wēncún yōng jǐn bēijù chúanwén. Shéi hù wǒ tiānzhēn. [Trần Diệc Minh:]